Bildiriler Hakkında

VI. İlişkisel Sosyal Bilimler Kongresi bildiri özetleri yapılandırılmış kısa özet şeklinde değil, genişletilmiş bildiri özeti şeklinde olmalıdır. Genişletilmiş bildiri özeti koşullarına ve yazım kurallarına ilişkin ayrıntılı bilgilere aşağıda yer verilmiştir.

GENİŞLETİLMİŞ BİLDİRİ ÖZETİ GÖNDERME KOŞULLARI

 • Kongreye gönderilen özetler, genişletilmiş bildiri özeti şeklinde olmalıdır.
 • Tüm genişletilmiş bildiri özetlerinin TÜRKÇE gönderilmesi gerekmektedir.
 • Bildiri özetleri değerlendirilmek için yazılı formatta gönderilmelidir.
 • Son bildiri özeti gönderme tarihi 03 Nisan 2022, Saat 23:59’a (TSİ) kadardır. Bu tarihten sonra gönderilen bildiri özetleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Geri Bildirim: Bildiri özetleri gönderilme tarihleri göz önünde tutularak bilim kurulu tarafından en kısa sürede değerlendirilecek ve yazarlara bildirilerin kabul edilip edilmediği e-mail yoluyla iletilecektir.

GENİŞLETİLMİŞ BİLDİRİ ÖZETİ YAZIM KURALLARI

 • Genişletilmiş özetler yapılandırılmış özetten farklı olarak daha kapsamlı olacak şekilde yazılmalıdır.
 • Genişletilmiş özet alt başlıkları; özet ve anahtar kelimeler, giriş ve çalışmanın amacı, kavramsal kuramsal çerçeve, yöntem, bulgular ve tartışma, sonuç ve öneriler kısmından oluşturulmalıdır.
 • Bildirinin genişletilmiş özeti; Times New Roman fontu kullanılarak, tek satır aralığıyla, 12 punto yazı büyüklüğü ile yazılacaktır.
 • Genişletilmiş bildiri özetleri şekil, tablo, formül ya da resim içerebilir.
 • Genişletilmiş özetler, bildirinin içeriğini dolayısıyla yapılan çalışmanın hazırlık sürecini kısaca anlatan bir yapıda olmalıdır.
 • Sayfa kenar boşlukları A4 formatında sağ (iç), sol (dış), üst ve alttan 2,5 cm boşluk bırakılarak yazılacaktır. Satır sonları sağa dayalı olarak bitirilecek ve heceler bölünmeyecektir.
 • Genişletilmiş özet metinler kaynakça dâhil 2 sayfayı aşmamalı ve sayfalar numaralandırılmamalıdır.

 Genişletilmiş özette yer alması gereken alt başlıklar

 • Özet ve anahtar kelimeler(özette çalışmanın amacı, yöntemi ve en önemli bulgu ya da bulguları 3 ila 6 cümle arasında özetlenmelidir)
 • Giriş ve çalışmanın amacı(giriş ve araştırmanın amaç kısmında çalışmanın hangi soruya cevap aradığı, hangi araştırma sorusu ya da sorularından yola çıkıldığı ve bu çalışmanın niçin gerekli olduğuna ilişkin okuyucuda net fikir oluşumunu sağlayacak açıklıkta bilgiler verilmelidir)
 • Çalışma konusuyla ilgili kavramsal / kuramsal çerçeve(kavramsal ya da kuramsal çerçevede, özellikle çalışma konusu ve amacıyla ilişkili doğrudan olan çalışmalar özetlenmeli ve yapılan / yapılmakta olan çalışmanın bu anlamda niçin önemli / anlamlı olduğu, hangi boşluğu dolduracağı, ilave hangi katkıyı sağlayabileceği net olarak açıklanmalıdır)
 • Yöntem(çalışmanın yöntem kısmında araştırma için kullanılan temel yaklaşım ile ana kütle, örneklem, veri toplama yöntem ve aracı ile ölçekler ile niçin tercih edildiklerine de yer verilmelidir)
 • Bulgular ve tartışma(verilerin analizi ya da kavramsal çalışmalarda ulaşılan sonuç ya da bulgular, kavramsal / kuramsal çerçeve ile ilişkilendirilerek tartışılmalı ve benzerlik ve farklılıklar ile bunların sebeplerine ilişkin değerlendirmeler yapılmalıdır. Henüz son bulgularına ulaşılmamış araştırmalar için ise beklenen ya da tahmini bulgular ve bunlara ilişkin yorum ve değerlendirmelere yer verilmelidir)
 • Sonuç ve öneriler(bu kısımda büyük ölçüde sonuçlanmış ya da devam etmekte olan araştırma bulgularına bağlı olarak, kavramsal / kuramsal çerçeve ile ilişkilendirilmiş ve ilgili yazına katkı olduğu ya da olacağı düşünülen önemli konulara yer verilmelidir.)
 • Kaynakça bu kısımda çalışmada yararlanılan eserlere

Genişletilmiş Bildiri Özet Kitapçığı

Kongreye gönderilen ve sunum için kabul edilen genişletilmiş bildiri özetleri VI. İlişkisel Sosyal Bilimler Kongresi Bildiri Özetleri kitabında yayımlanacaktır.