Kongre Bildiri Örneği

Kongre bildiri örneğini word dosyası formatında indirmek için sayfanın en altındaki ‘Kongre Bildiri Örneği’ uzantısına tıkayınız.

VI. İLİŞKİSEL SOSYOLOJİ KONGRESİ
GENİŞLETİLMİŞ ÖZET BİLDİRİ BAŞLIĞI
(TIMES NEW ROMAN, 14 PUNTO, BOLD, BÜYÜK HARF, ORTALANMIŞ)

Yazarın Adı ve Soyadı1, Yazarın Adı ve Soyadı2(10 punto)
1Yazarın bağlı olduğu kuruma ait bilgiler
E-posta
2
Yazarın bağlı olduğu kuruma ait bilgiler
E-posta

ÖZET(11 Punto, koyu, büyük harflerle, ortalanmış)– Özet 200 kelime,10 punto Times New Roman, iki yana yaslı, tek satır aralığı kullanılarak yazılmalıdır. Bu kısımda çalışmanın amacı, yöntemi ve elde edilen bulgular özetlenmelidir.

Anahtar Kelimeler: Bu bölümde çalışmaya ilişkin anahtar sözcükler yer alacaktır. Söz konusu bölüm, 10 punto yazı büyüklüğünde yazılan ve birbirlerinden virgülle ayrılan en fazla 5 sözcüğü içermelidir.

  1. GİRİŞ (Başlık Times New Roman, 12 punto, bold)

Genişletilmiş özetler yapılandırılmış özetin temel yapısına uygun ve tam metnin daha kısa bir formatı şeklinde yazılmalıdır. Genişletilmiş özet alt başlıkları; özet ve anahtar kelimeler, giriş ve çalışmanın amacı, yöntem, bulgular ve tartışma, sonuç ve öneriler kısmından oluşturulmalıdır. Bildirinin genişletilmiş özeti; Times New Roman fontu kullanılarak, tek satır aralığıyla, 11 punto yazı büyüklüğü ile yazılacaktır. Genişletilmiş bildiri özetleri şekil, tablo, formül ya da resim içerebilir. Genişletilmiş özetler, bildirinin içeriğini dolayısıyla yapılan çalışmanın hazırlık sürecini kısaca anlatan bir yapıda olmalıdır.  Sayfa kenar boşlukları A4 formatında sağ (iç), sol (dış), üst ve alttan 2,5 cm boşluk bırakılarak yazılacaktır. Satır sonları sağa dayalı olarak bitirilecek ve heceler bölünmeyecektir. Genişletilmiş özetler kaynakça dahil metinleri 2 sayfayı aşmamalı ve sayfalar numaralandırılmamalıdır.

Giriş bölümünde çalışma konusu ile ilgili güncel literatür irdelenmeli, çalışmanın daha önce yapılmış olan benzerlerinden farklılıkları açıkça ortaya konulmalıdır.

1. BAŞLIK (MATERYAL VE METOD)

Çalışmada kullanılan yöntem ve ekipman açıkça ifade edilmeli ve gerekli durumlarda alt başlıklar kullanılmalıdır.

Genişletilmiş özet içerisinde çalışmadan elde edilen sonuçlar ve bunları destekleyici şekil, tablo ve resimler yer almalıdır. Gönderilen bildirilerin uygun içeriğe sahip olmaması bildirilerin hakem değerlendirmesine alınmadan reddedilmesine sebep olabilir.

1.1. Başlık

Birinci derece başlıklar (2.) sola dayalı olarak büyük harflerle ve kalın yazılmalıdır. 2. ve 3. derece başlıklar (2.1-2.1.1) sadece ilk harfleri büyük, kalın ve sola dayalı olarak yazılmalıdır. Paragraflar arasında bir satır boşluk verilmeli, paragraf başlarında girinti yapılmamalıdır.

1.1.1. Başlık

Tüm tablo, resim ve şekil sayfaya ortalanmış şekilde yer almalıdır. Şekil ve resimler kendi içerisinde numaralandırılarak (Şekil 2) şekil yazısı şekil ya da resmin altında; tablolar ise yine kendi içerisinde numaralandırılarak (Tablo 2) tablo başlığı tablonun üst kısmında yazılmalıdır. Tablo, resim ve şekil başlıkları sayfaya ortalanmış, kalın ve yalnızca kelimelerin baş harfleri büyük olacak şekilde yazılmalıdır.  Tablo, resim ve şekillerin (var ise) kaynakları;  tablo, resim ve şekillerin hemen altında yazar soyadı ve yayım yılı biçiminde verilmelidir.

Şekil 2.Şekil Başlığı

 

Tablo 2.Tablo Başlığı

. .
. .
. .

Kaynak: yazar soyadı ve yayım  yılı

KAYNAKLAR

Metin içerisinde veriliş sırasına göre köşeli parantez içerisinde [ ] rakamlarla verilen kaynaklar metin içerisindeki sıraya göre listelenmelidir. Kaynaklar listesinde yer alan atıflar kaynak cinsine göre aşağıdaki formata uygun olarak hazırlanmalıdır.

Kaynak bir makale ise;

  1. Adler, P. Vd. (1987). Everyday Life Sociology, Annual Review of Sociology, Vol. 13, s. 217-235.

Kaynak bir kitap ise;

  1. Simmel, G. (2012). Metropol ve Tinsel Hayat, Modern Kültürde Çatışma Çeviren: N. Kalaycı, İstanbul: İletişim Yayıncılık.

Kaynak kitaptan bir bölüm ise; 

  1. Esgin, A. (2016). Aşina olunanın bilinmezliği: Kentin ve kentsel gündelik hayatın sosyolojisi üzerine, Ö. Sarı ve A. Esgin (Ed.), Toplumsal Analizler Ekseninde Kent Fragmanlarıİç. Ankara: Phoenix Yayınevi.

Dosyalar

Ek

Boyut

Kongre Bildiri Örneği (69.5 KB) 69.5 KB